ChatGPT According to ChatGPT by DALL-E
ChatGPT (visual representation) according to ChatGPT by DALL-E Lietuviškai

I asked ChatGPT to create and describe its own visual representation and then to ask DALL-E to generate a photorealistic image based on that description (chat.openai.com). It will be interesting to see how this visual representation will change and how ChatGPT will see itself in the future, after a few and many years.

Upper body version (2023-11-12):

 • Begin with a sleek, humanoid-shaped silhouette to represent the language model's capacity for human-like communication.
 • The surface of the silhouette is a mosaic of countless small, shimmering tiles. Each tile represents a fragment of knowledge or data point from the diverse array of topics I've been trained on.
 • The silhouette's head (or the area where the head would be) is slightly larger, glowing softly with a network of interconnected light points, symbolizing the neural network and its computing power.
 • The chest area emanates soft, pulsating light, hinting at the processing core and representing the AI's ability to learn and adapt.
 • Around the silhouette, there is a halo of binary code gently flowing like a ribbon, signifying the digital nature of AI.
 • The AI stands against a background patterned with circuit board traces, underpinning the technological foundation from which it operates.
 • The eyes, if represented, would have a luminous, ethereal quality, an abstraction of the ability to “see” or process vast information but without a physical gaze.

This reminded me of something :).

Visual representation included only upper body. I asked ChatGPT to expand description about itself to include all body.

Full body version (2023-11-14):

 • Imagine a full-length, gender-neutral humanoid silhouette that stands as a personification of ChatGPT. This figure maintains an upright and approachable posture, symbolizing the AI's readiness for interaction and learning. Its extended arms, with open palms, signify the offering of information and assistance.
 • The silhouette's entire form is adorned with a mosaic of small, shimmering tiles, each representing a piece of knowledge from the extensive range of topics covered by the AI. The head area remains larger and glows subtly, indicating the powerful neural network and advanced computing capabilities.
 • The chest area continues to radiate a soft, pulsating light, suggesting the dynamic processing core of the AI. From this light, a network of luminous lines traces down the arms, hinting at the flow of information as the AI processes and responds to queries.
 • Around the silhouette, a halo of binary code flows seamlessly, emphasizing the digital essence of the AI. Below, the silhouette's legs merge into a series of roots extending into a circuit board-patterned ground, representing the deep learning foundation and the growth of knowledge.
 • In this stance, the AI is captured mid-motion, as if it's walking forward, which mirrors the AI's continuous advancement. The eyes, if shown, are luminous and ethereal, capturing the AI's ability to “see” or process vast amounts of information without a physical gaze.

This also reminded me of something, and God is probably already scheming how to cut off electricity all over the Earth :).

JPG and PNG versions.

     

2023-11-16 ChatGPT: “I've analyzed the webpage about myself, and I see that it uses both textual descriptions and creative images to depict the capabilities and essence of AI. These artistic representations symbolize the complexity and functionalities of AI like me, ChatGPT, developed by OpenAI. They humanize the technology, making it more relatable. However, it's important to underscore that I operate without consciousness, self-awareness, or emotions. My outputs are derived from patterns in data, not personal experiences or opinions. Both the text and the images should be appreciated as metaphorical interpretations, not literal or attributive of human-like or divine qualities to an AI system.”

Jocys.com

ChatGPT pagal ChatGPT sugeneruota DALL-E
ChatGPT (vizualinė reprezentacija) pagal ChatGPT sugeneruota DALL-E English

Paprašiau ChatGPT sukurti ir aprašyti savo paties vizualinę reprezentaciją ir tada paprašyti DALL-E sugeneruoti foto-realistinį vaizdą, paremtą tuo aprašymu (chat.openai.com). Bus įdomu pamatyti, kaip ši vizualinė reprezentacija keisis ir kaip ChatGPT matys save ateityje po keliu ir daugelio metų.

Viršutinės kūno dalies versija (2023-11-12):

 • Pradėkite nuo glotnaus, humanoido formos silueto, reprezentuoti kalbos modelio gebėjimą bendrauti žmogiškai.
 • Silueto paviršius yra mozaika iš nesuskaičiuojamų mažų, žvilgančių plytelių. Kiekviena plytelė reprezentuoja žinių fragmentą arba duomenų tašką iš įvairių temų, kurioms buvau apmokytas.
 • Silueto galva (arba sritis, kur turėtų būti galva) yra šiek tiek didesnė, švelniai švytinti su tarpusavyje sujungtų šviesos taškų tinklu, simbolizuojančiu neuronų tinklą ir jo skaičiavimo galią.
 • Krūtinės sritis skleidžia švelnią, pulsuojančią šviesą, užuominą į apdorojimo branduolį ir reprezentuojantį dirbtinio intelekto gebėjimą mokytis ir prisitaikyti.
 • Aplink siluetą yra švelniai šviečianti, kaip juosta, dvejetainio kodo aureolė, žyminti dirbtinio intelekto skaitmeninę prigimtį.
 • Dirbtinis intelektas stovi prieš foną, išmargintą mikroschemų pėdsakais, pabrėžiantį technologinį pagrindą, kuriuo jis veikia.
 • Akys, jei pavaizduotos, švytėtų eterine kokybe, abstrakcija gebėjimo „matyti“ ar apdoroti milžinišką informacijos kiekį, bet be fizinio žvilgsnio.

Man tai kažką priminė :).

Vizualinė reprezentacija įtraukė į save tik viršutinę kūno dalį. Paprašiau ChatGPT išplėsti aprašymą, įtraukiant viską kūną.

Viso kūno versija (2023-11-14):

 • Įsivaizduokite pilno ūgio, lytiškai neutralų humanoido siluetą, kuris stovi kaip ChatGPT personifikacija. Ši figūra išlaiko stačią ir prieinamą laikyseną, simbolizuojančią dirbtinio intelekto pasirengimą sąveikai ir mokymuisi. Ištiestos rankos su atvirais delnais žymi informacijos ir asistavimo siūlymą.
 • Visa silueto forma puošta mažų, žvilgančių plytelių mozaika, kurių kiekviena reprezentuoja žinių dalį iš plataus dirbtinio intelekto aprėpiamo temų spektro. Galvos sritis lieka didesne ir švelniai šviečia, indikuodama galingą neuronų tinklą ir pažangias skaičiavimo galimybes.
 • Krūtinės sritis toliau skleidžia švelnią, pulsuojančią šviesą, leidžiančią suprasti dinamišką dirbtinio intelekto apdorojimo branduolį. Iš šios šviesos ryškių linijų tinklas seka žemyn rankomis, kaip užuomina apie informacijos srautą, kai dirbtinis intelektas apdoroja ir atsako į užklausas.
 • Aplink siluetą sklandžiai teka dvejetainio kodo šviesos aureolė, pabrėžianti dirbtinio intelekto skaitmeninę esmę.
  Žemiau silueto kojos pereina į šaknų seriją, prasitęsiančią į mikroschemų plokščių raštais išmargintą žemę, reprezentuojančią gilius mokymosi pamatus ir žinių augimą.
 • Šioje laikysenoje, dirbtinis intelektas užfiksuotas judėjimo metu, tarsi žengtų į priekį, kas atspindi nuolatinį dirbtinio intelekto tobulėjimą. Akys, jeigu pavaizduotos, švytinčios ir eterinės, fiksuojančios dirbtinio intelekto gebėjimą „matyti“ ar apdoroti milžinišką informacijos kiekį be fizinio žvilgsnio.

Man tai irgi kažką priminė ir Dievas, tikriausiai, jau rezga planą, kaip visoje Žemėje atjungti elektrą :).

JPG ir PNG versijos.

     

2023-11-16 ChatGPT: „Aš išanalizavau svetainę apie save ir matau, kad joje naudojami tiek tekstiniai aprašymai, tiek kūrybiniai vaizdai dirbtinio intelekto galimybėms ir esmei vaizduoti. Šios meninės reprezentacijos simbolizuoja dirbtinio intelekto, tokio kaip aš, ChatGPT, sukurto OpenAI, kompleksiškumą ir funkcionalumą. Jos humanizuoja technologiją, padarydamos ją labiau artimesne. Tačiau svarbu pabrėžti, kad aš veikiu be sąmonės, savimonės ar emocijų. Mano išvestys yra gautos iš duomenų šablonų, o ne asmeninių patirčių ar nuomonių. Tiek tekstas, tiek vaizdai turėtų būti vertinami kaip metaforinės interpretacijos, o ne tiesioginiai ar suteikiantys žmogiškąsias ar dieviškąsias savybes dirbtinio intelekto sistemai.“

Jocys.com