English Grammar

Open HTML in separate page / Zoom: CTRL+CTRL– / 0.6 MB

 

HTML for Internet Browsers – Chrome, Firefox, Explorer, Edge / 0.1 MB

 

EPUB for Calibre, Icecream and other e-book readers, software / 2 MB

 

AZW3 for Amazon Kindle for PC e-book readers, software / 2 MB

 

For Amazon Kindle readers, software, delivered through Amazon / ~€1

 
Pastebėjimas(!): šioje knygoje yra lentelės, kurių gali nepalaikyti "Amazon Kindle" aplikacija, skirta mobiliems telefonams. Prieš atsisiųsdami visą knygą į bet kokį mobilų telefoną per Amazon, ištestuokite ją su [ Send a free sample ] mygtuku. Ant mobilaus telefono viską gerai rodyti turėtų HTML knygos versija, skirta Interneto naršyklėms.

Jocys.com English Grammar 2017-06-09

Anglų kalbos gramatika

Turinys

Turinys

Pratarmė

Įvadinės žinios

Pagrindinės skiemenų dalys

Raidė (Letter)

Balsiai ir priebalsiai (Vowels and Consonants)

Tarimas ir foneminiai simboliai (Pronunciation and Phonemic Symbols)

Pagrindinės žodžio dalys

Skiemuo (Syllable)

Žodžių kėlimas / skaidymas į skiemenis (Division into Syllables)

Kaip surasti skiemenis (How to Find Syllables)

Kaip atskirti skiemenis (How to Divide Syllables)

Atviras ir uždaras skiemuo (Open and Closed Syllable)

Gramatinės žodžio dalys

Priešdėlis (Prefix)

Šaknis (Root)

Priesaga, galūnė (Suffix, Ending)

Elementariosios kalbos dalys

Žodis (Word)

Žodžių kategorijos

Gramatinių žodžių kategorijos

Modalinių žodžių kategorijos

Pagrindinės kalbos dalys

Daiktavardis (Noun)

Daiktavardžių kategorijos

Daiktavardžio formos

Vienaskaita (Singular)

Daugiskaita (Plural)

Giminė (Gender)

Savybinis daiktavardis (Possessive Noun)

Skaitvardis (Numeral)

Sisteminis ir nesisteminis

Kiekinis ir kelintinis (Cardinal and Ordinal)

Skaitvardžio sudarymas

Įvardis (Pronoun)

Įvardžio kategorijos

Veiksmažodis (Verb)

Veiksmažodžio kategorijos

Veiksmažodžio formos

Aktyvusis ir pasyvusis

Trečio asmens vienaskaita

Nuosakos

Pagrindinės veiksmažodžio formos

Bendratis (The Infinitive)

Past Simple, Past Participle, Present Participle

Pagalbiniai veiksmažodžiai do, be, have

Veiksmažodžio laikai

Paprastieji laikai (The Simple Tense)

Tęstiniai laikai (The Continuous Tense)

Atliktiniai laikai (The Perfect Tense)

Atliktiniai tęstiniai laikai (The Perfect Continuous Tense)

Laikų derinimas

Laikų lentelė

Būdvardis (Adjective)

Būdvardžio kategorijos

Vientisiniai, išvestiniai, sudurtiniai

Kokybiniai, santykiniai

Būdvardžio laipsniai

Prieveiksmis (Adverb)

Prieveiksmio sandara

Prieveiksmio sudarymas

Prieveiksmio kategorijos

Tarnybinės kalbos dalys

Artikelis (Article)

Žymimasis artikelis (Definite Article)

Nežymimasis artikelis (Indefinite Article)

Prielinksnis (Preposition)

Prielinksnio kategorijos

Jungtukas (Conjunction)

Jungtuko sandara

Jungtuko kategorijos

Jaustukas (Interjection)

Pagrindinės sakinio dalys

Veiksnys (Subject)

Tarinys (Predicate)

Tarinio kategorijos

Antrininkės sakinio dalys

Papildinys (Object)

Papildinio kategorijos

Pažyminys (Attributive)

Pažyminio kategorijos

Priedėlis (Apposition)

Aplinkybė (Circumstantial Adverb)

Tvarka sakinyje

Aplinkybės kategorijos

Sakinys (Sentence)

Sakinio kategorijos

Priklausomo sakinio dėmens (šalutinio sakinio) kategorijos

Sakinio formos

Tiesioginiai sakiniai (Declarative Sentences)

Liepiamieji sakiniai (Imperative sentences)

Šaukiamieji sakiniai (Exclamatory Sentences)

Klausiamieji sakiniai (Interrogative Sentences)

Eliptiniai sakiniai (Elliptical Sentence)

Sakinio tvarka

Skyryba

Priedai

Netaisyklingi veiksmažodžiai (Irregular Verbs)

Sutrumpinimai (Contractions)

Gramatikos kintamieji (Grammar Variables)

Kryptis (Direction)

Laikas (Time)

Šaukiniai (Calls)

Pratarmė

Šios knygos tikslas – kuo logiškiau ir konkrečiau pateikti anglų kalbos gramatikos taisykles su pavyzdžiais, kurie palengvintų supratimą. Ji skirta pradedantiems mokytis anglų kalbos ir tiems, kas nori su savimi turėti gramatikos atmintinę kelionėse ir situacijose, jeigu reikėtų greitai pasitikslinti žinias. Pavyzdžių vertimai knygoje labiau orientuoti į tai, kad jie pažodžiui atitiktų anglišką tekstą, o ne gražiai skambėtų lietuviškai.

Jeigu pastebėjote klaidas, turite klausimų ar žinote, kaip galima kažką išdėstyti aiškiau ir trumpiau, rašykite elektroninio pašto adresu:

info@jocys.com

Prieš rašydami, peržiūrėkite paskutinį knygos variantą Internete, kad įsitikinti, jog jūsų siūloma pakeisti vieta dar nėra modifikuota.

Naujausią knygos versiją galima nemokamai atsisiųsti šiuo adresu:

http://www.jocys.com/english/

Įvadinės žinios

Norint atspindėti pasaulį žodžiais, naudojamos šios pagrindinės sąvokos:

Objektas – materialus arba įsivaizduojamas daiktas, būtybė, reiškinys, veiksmas (pvz. tamsėjimas). Kalboje reiškiamas daiktavardžiais, įvardžiais, skaitvardžiais.

Veiksmas – materialus arba įsivaizduojamas reiškinys, atliekamas objekto arba vykstantys su objektu (pvz. tamsėja, tamsinamas). Kalboje reiškiamas veiksmažodžiais.

Savybė – materiali arba įsivaizduojama savybė ar ypatybė, kuo pasižymi ar su kuo susijęs objektas ar veiksmas (pvz. tamsus). Kalboje reiškiama būdvardžiais ir prieveiksmiais.


Raidė + Raidė = Skiemuo + Skiemuo = Žodis + Žodis = Sakinys + Sakinys

Raidė – kalbos abėcėlės rašto ženklas, reiškiantis tam tikrą garsą.

Skiemuoraidžių junginys, kuris sudaro nenutrūkstamai, vientisai ištariamą garsą.

Žodisraidžių junginys, reiškiantis objektą, veiksmą ar savybę. Keli žodžiai gali būti sujungti į vieną žodį.

Sakinysžodis arba susijusių žodžių junginys, reiškiantis objektus, veiksmus, savybes ir/arba jų tarpusavio ryšius ir/arba sąveiką. Keli sakiniai gali būti sujungti į vieną sakinį.

Pagrindinės skiemenų dalys

Raidė (Letter)

Raidė – kalbos abėcėlės rašto ženklas, reiškiantis tam tikrą garsą.

Balsiai ir priebalsiai (Vowels and Consonants)

Balsisnenutrūkstamai tariama raidė.

Priebalsisnutrūkstamai tariama raidė.

Raidynas a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Balsiai a e i o u y
Priebalsiai b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z

Tarimas ir foneminiai simboliai (Pronunciation and Phonemic Symbols)

Balsiai Priebalsiai
Simb. Pvz. Liet. Simb Pvz. Liet.
sheep ilgas y p pen p
ɪ ship trumpas i f fly f
ʊ good trumpas u t tea t
shoot ilgas ū θ think šveplas t
e bed trumpas e cheese č
ə teacher trumpas eo s see s
ɜː bird ilgas eo ʃ ship š
ɔː door ilgas o k car k
æ cat ilgas e b boat b
ʌ up trumpas a v video v
ɑː far ilgas ą d dog d
ɒ on trumpas o ð this šveplas t
ɪə here trumpas ea June
face trumpas ey z zoo z
ʊə cure trumpas uo ʒ vision ž
ɔɪ boy trumpas oy g go g
əʊ show trumpas ou h hat h
hair trumpas ea m man m
my ilgas ąy n now n
cow ilgas ąū ŋ singer ilgas n
r red r
l love l
w wet tarp u ir v
j yes j

Pagrindinės žodžio dalys

Skiemuo (Syllable)

Skiemuoraidžių junginys, kuris sudaro nenutrūkstamai, vientisai ištariamą garsą.

Pvz. žodis hotel (viešbutis) turi du skiemenis: ho ir tel.

Žodžių kėlimas / skaidymas į skiemenis (Division into Syllables)

Žodžių kėlimas anglų rašomojoje kalboje gali būti keblus net patiems anglams ar amerikiečiams. Gal todėl daugelis jų vengia bet kokio kėlimo. Norint išvengti kėlimo klaidų, galima naudotis anglų kalbos žodynais, kurie daugiaskiemenius žodžius pateikia suskaidytus į skiemenis.

Kaip surasti žodžio skiemenis (How to Find Syllables)

1. Atskiriami sudurtiniai žodžiai.

class-room, blue-berry, sun-day, with-out
klasė-kambarys, mėlyna-uoga, saulė-diena, su-už-
klasė, mėlynė, sekmadienis, be

2. Atskiriami priešdėliai.

anti-cyclone, pre-view, un-happy, re-write,
anticiklonas, peržiūrėti, nelaimingas, perrašyti,

3. Atskiriamos priesagos.

stop-ping, teach-er, care-ful, end-less, art-ist, box-es
sustabdymas mokytojas atsargus begalinis, artistas, dėžės
Pridedant -ing prie žodžio su priebalse gale, priebalsė pakartojama. Pvz.: stop-ping.

4. Suskaičiuokite žodyje esančius balsius: a e i o u y.
5. Atmeskite nebylius balsius. Pvz. kartais netariamą žodyje e.

come, give, have, loved
ateiti, duoti, turėti, mylimas

6. Atmeskite vieną balsį iš kiekvieno dvibalsio.

soon, lean, boy, out
greitai, atsiremti, berniukas,

7. Likusių žodyje balsių kiekis yra lygus skiemenų kiekiui.


Pvz. žodis come (ateiti) turi 2 balsius, bet e yra nebylus, todėl šis žodisvienskiemenis.

Pvz. žodis outside (išorė) turi 4 balsius, bet ou yra dvibalsis, skaičiuojamas, kaip vienas garsas, o e yra nebylus, todėl šis žodis turi tik 2 skaičiuojamus balsius ir yra dviskiemenis.

Neskaidomi žodžiai

Galima, bet, kad būtų patogiau skaitytojams, nerekomenduojama atskirti skiemens su viena raide.

a-lone, a-gain, cit-y, heav-y
vienas, vėl, miestas, sunkus

Kaip atskirti skiemenis (How to Divide Syllables)

Du priebalsiai

Skiriama tarp vienodų priebalsių.

but-ton, gram-mar, mat-ter, big-gest, hap-pen,
mygtukas, gramatika, materija, didžiausias, atsitiko

Skiriama tarp skirtingų priebalsių, reiškiančių skirtingus garsus.

bas-ket, out-house, tur-tle, chil-dren
krepšys, priestatas, vėžlys, vaikai

Neskiriama tarp skirtingų priebalsių, reiškiančių vieną garsą: ch, gh, ph, sh, th, wh, ng, qu...

fa-ther, moth-er, pock-et, at-mos-phere au-thor
tėvas, motina, kišenė, atmosfera autorius

Vienas priebalsis

Skiriama tarp ilgojo balsio ir priebalso.

sea-son, fa-vour, e-vil, mo-ment, re-port
sezonas, palankumas blogis, momentas, ataskaita

Neskiriama tarp tumpojo balsio ir priebalsio.

cin-e-ma, e-con-o-my, gen-er-al, rit-u-al, cab-in
kinas, ekonomika, generolas, ritualas, kabina

Žodžiai su galūne -le

Skiriama prieš -le, jeigu baigiasi -ckle.

tack-le, freck-le, tick-le, buck-le
imtis, strazdana, kutenti, sagtis

Skiriama prieš -(priebalsis)le.

a-ble, fum-ble, rub-ble, mum-ble, this-tle
pajėgus, grabinėti, skalda, lementi, usnis

Neskiriama prieš -(balsis)le.

ale, scale, file, tile, sale
alus, mastelis, byla, plytelė, pardavimas

Atviras ir uždaras skiemuo (Open and Closed Syllable)

Atviras skiemuo – jei skiemuo baigiasi balsiu.

Uždaras skiemuo – jei skiemuo baigiasi priebalsiu.

Atviras skiemuo Uždaras skiemuo
ma-te, ra-te, ta-ke, ca-ke, la-ke a map, cat, rat, lamp, bad
me, Pe-te, be, he, she, we e bed, net, pen, ten, egg, hen
pi-ne, fi-ne, li-ke, ni-ne, mi-ne i pin, bin, tin, kid, fin, lid
no, no-te, sto-ne, no-se, ro-se o on, not, pot, lot, tot, rod
tu-be, tu-ne, nu-de u bus, nut, but, cut, tub, mud
ty-pe, sty-le y myth, gymn

Gramatinės žodžio dalys

Žodžiai turi šias dalis: priešdėlis, šaknis, priesaga, galūnė.

Priešdėlis (Prefix)

Priešdėlis – nekintanti žodžio dalis kuri jungiama prie žodžio šaknies pradžios. Žodis sudarytas su priešdėliu vadinamas išvestiniu.

misfortune, unhappy, disagree
nelaimė, nelaimingas, nesutikimas

Šaknis (Root)

Šaknis – pagrindinė ir nekintanti žodžio dalis prie kurios jungiami priešdėliai, priesagos ir galūnės.

boys, misunderstand, unfriendly
berniukai, nesuprasti, nedraugiškas

Priesaga, galūnė (Suffix, Ending)

Priesaga (galūnė) – žodžio dalis, jungiama prie žodžio šaknies galo. Lietuvių kalboje priesaga ir galūnė turi savo atskiras reikšmes – priesaga yra tarp žodžio šaknies ir galūnės.

leader, childish, slowly, rooms, likeable seventy
lyderis, vaikiškas, lėtai, kambariai, mėgstamas septyniasdešimt

Fleksinės priesagos – keičia gramatines žodžio savybes toje pačioje sintaksinėje kategorijoje.

Veiksmažodžiai
-s walk (eiti) walks (eina) trečias asmuo vienaskaitos metu
-ing sleep (miegoti) sleeping (miega) tęstinis laikas
-ed test (testuoti) tested (testavo) būtasis laikas
-en eat (valgyti) eaten (valgomas) būtasis laikas
-n't do (daryti) don't (nedaryti) neigiamas
Daiktavardžiai
-s dog (šuo) dogs (šunys) daugiskaita
-en ox (galvijas) oxen (galvijai) daugiskaita (netaisyklingi)
Būdvardžiai
-er fast (greitas) faster (greitesnis) lyginamasis
-est fast (greitas) fastest (greičiausias) aukščiausias

Išvestinės priesagos – keičia gramatines žodžio savybes ir sintaksinę kategoriją. Anglų kalboje yra keli šimtai išvestinių priesagų.

Veiksmažodis → Daiktavardis
-ation explore (tyrinėti) exploration (tyrinėjimas)
-sion divide (padalinti) division (pasidalijimas)
-er teach (mokyti) teacher (mokytojas)
-ment treat (apdoroti) treatment (apdorojimas)
-al arrive (atvykti) arrival (atvykimas)
Daiktavardis → Daiktavardis
-ess god (dievas) goddess (deivė)
-cian music (muzika) musician (muzikantas)
-ary diction (tarimas) dictionary (žodynas)
-y victor (nugalėtojas) victory (nugalėjimas)
Būdvardis → Daiktavardis
-y jealous (pavydus) jealousy (pavydas)
-ness sad (liūdnas) sadness (liūdesys)
Daiktavardis → Būdvardis
-y ease (lengvumas) easy (lengvai)
-al accident (atsitikimas) accidental (atsitiktinis)
-able tax (mokestis) taxable (apmokestinamas)
-ly brother (brolis) brotherly (broliškas)
-ful sorrow (sielvartas) sorrowful (sielvartingas)
Veiskmažodis → Būdvardis
-ary imagine (įsivaizduoti) imaginary (įsivaizduojamas)
-ful forget (užmiršti) forgetful (užmaršus)
Būdvardis → Prieveiksmis
-ly helpful (paslaugus) helpfully (paslaugiai)
Būdvardis → Veiksmažodis
-ize private (privatus) privatize (privatizuoti)
Daiktavardis → Veiksmažodis
-ize terror (teroras) terrorize (terorizuoti)
-ate hyphen (brūkšnys) hyphenate (pabraukti)

Elementariosios kalbos dalys

Žodis (Word)

Žodisraidžių junginys, reiškiantis objektą, veiksmą ar savybę. Keli žodžiai gali būti sujungti į vieną žodį.

Žodžių kategorijos

Leksikiniai žodžiai – reiškia materialius arba įsivaizduojamus objektus, reiškinius, savybes (daiktavardžiai, veiksmažodžiai, būdvardžiai, ...). Šie žodžiai sudaro pagrindinį kalbos turinį.

Gramatiniai žodžiai – atlieka gramatinę, pagalbinę funkciją, sujungia tarpusavyje leksikinius žodžius.

Gramatinių žodžių kategorijos

Žymimieji the (sutrumpinti: that, this, these).
Nežymimieji a, an (sutrumpintas: any).
Jungtukai and, but, or, so, if, ...
Prielinksniai in, of, ...
Asmeniniai I, you, he, she, we, they, ...
Parodomieji this, that, these, those, ...
Savybiniai my, your, his, her, its, our, their, ...
Pagalbiniai be, have, ...
Kiekybiniai few, little, much, many, most, some, any, enough, ...
Skaitvardžiai one, ten, thirty, ...
Apibendrinamieji all, both, half, either, neither, each, every, ...
Atskiriamieji other, another, ...
Pažymimieji such, what, rather, quite, ...
Modaliniai may, could, ...
ir t.t. ...
Thom is running.
Tomas bėga.
The odour of bread hung thick in the air.
Sodrus donos kvapas kabėjo ore.

Modalinis žodis – naudojamas kartu su kitais žodžiais ir nurodo ar reiškinys, veiksmas, būsena yra galima, privaloma, norima, ketinama.

Pagrindiniai modaliniai žodžiai

can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ...

Galimybiniai modaliniai žodžiai

appear, feel, know, reckon, suppose, believe, gather, look, seem, tend, expect, guess, promise, sound, think, ...
I expect to be back home by 6.
tikiuosi būti atgal namie iki 6.
I think the meeting is about to start.
manau, kad susitikimas netrukus prasidės.
I suppose we’d better go.
patarčiau, mums geriau eiti.
I promise you that I will continue to listen.
pažadu tau, kad tęsiu klausymąsi.
It appears that they won’t be able to sell the house.
Atrodo, kad jie negalės parduoti namą.
It seems like I was dreaming.
Regis, kad aš sapnavau.

Įpareigojantys modaliniai žodžiai

allow, force, make, permit, require, demand, involve, mean, prohibit, want, forbid, let, oblige, ...
There aren’t any flights that allow smoking.
Nėra jokių skrydžiai, kurie leistų rūkyti.
Thom made us walk back.
Tomas privertė mus eiti atgal.
Do you want him to come and work here?
Ar nori, kad jis ateitų ir dirbtų čia?

Pagrindinės kalbos dalys

Daiktavardis, artikelis, būdvardis, skaitvardis, veiksmažodis, prieveiksmis.

Daiktavardis (Noun)

Daiktavardisžodis pavadinantis objektus ar reiškinius. Sakinyje atsako į klausimą “kas tai?”.

Priesagos rodančios abstrakčia sąvoką arba procesą
-ance distance distancija
-ence dependence priklausomybė
-(at)ion companion kompanionas
-ment measurement išmatavimas
-ness usefulness naudingumas
-ship relationship santykiai
-sion mission misija
-th length ilgumas
-tion construction statyba
-(i)ty unity vienybė
-ure pressure spaudimas
Priesagos rodančios veikiantį asmenį arba veiksmo rezultatą
-ant assistant asistentas
-ent student studentas
-er lecturer lektorius
-ian mathematician matematikas
-ist physicist fizikas
-or operator operatorius
Priesagos rodančios moterišką lytį
-ess tigress tigrė

Daiktavardžių kategorijos

1. Vientisiniai, išvestiniai, sudurtiniai.
2. Veiksmažodiniai, būdvardiniai.
3. Konkretieji: medžiaginiai, kuopiniai.
4. Abstraktieji,
5. Bendriniai, tikriniai.
6. Skaičiuotini.
7. Neskaičiuotini.
8. Vienaskaitiniai, daugiskaitiniai.

Vientisiniai, išvestiniai, sudurtiniai

Vientisinis daiktavardis – darybos atžvilgiu neskaidomas daiktavardis.

day, room, town, silver, water
diena, kambarys, miestas, sidabras, vanduo

Išvestinis daiktavardis – sudarytas su priešdėliu arba priesaga.

leader, misfortune, disagreement, impoliteness
lyderis, nesėkmė, nesutikimas, nemandagumas

Sudurtinis daiktavardis – turi kelias žodžių šaknis.

classroom, bookshelf, son-in-law
klasės kambarys, knygų lentyna, sūnus teisiškai (žentas)

Veiksmažodiniai, būdvardiniai

Veiksmažodinis daiktavardis – kilęs iš veiksmažodžio, prijungus priesagą -er arba -or.

teachteacher, createcreator
rašorašytojas, kurtikūrėjas

Būdvardinis daiktavardis – sudaiktavardėjęs būdvardis.

nativea native, blindthe blind
vietinisčiabuvis, aklasaklasis

Konkretieji, medžiaginiai

Konkretusis daiktavardis – reiškia materialų objektą.


Medžiaginis daiktavardis – reiškia medžiagos pavadinimą.

chalk, gold, meat, milk, paper, salt
kreida, auksas, mėsa, pienas, popierius, druska

Kuopinis daiktavardis – reiškia asmenų ar daiktų sankaupą.

hair, furniture, money
plaukai, baldai, pinigai

Abstraktieji

Abstraktusis daiktavardis – reiškia nematerialų objektą.

beauty, friendship, music, politeness, science
grožis, draugystė, muzika, mandagumas, mokslas

Bendriniai, tikriniai

Bendrinis daiktavardis – reiškia įprastą objektą.

city, beauty, hair, gold, teacher, money
miestas, grožis, plaukai, auksas, mokytojas, pinigai

Tikrinis daiktavardis – reiškia išskirtinį arba vienintelį objektą, kuriam suteiktas išskirtinis pavadinimas ar vardas. Rašomas iš didžiosios raidės.

Thom, Elma, Shakespeare, Thames, London
Tomas, Elma, Šekspyras, Temzė, Londonas

Skaičiuotini, neskaičiuotini

Skaičiuotinas daiktavardisdaiktavardžiai kuriuos galima suskaičiuoti.

book, books, boy, boys, tree, trees
knyga, knygos, vaikinas, vaikinai, medis, medžiai

Neskaičiuotinas daiktavardisdaiktavardžiai kurių negalima suskaičiuoti.

chess, knowledge, money, dominoes
šachmatai, žinios, pinigai, domino

Dauguma daiktavardžių su galūne -ics yra neskaičiuotini ir neturi daugiskaitos formos.

mathematics, physics, athletics, politics
matematika, fizika, atletika, politika

Vienaskaitiniai, daugiskaitiniai

Vienaskaitinis daiktavardis – vartojamas tik vienaskaitos forma.

milk, music, sugar
pienas, muzika, cukrus

Daugiskaitinis daiktavardis – vartojamas tik daugiskaitos forma.

clothes, goods
apdangalai, prekės

Daiktavardžio formos

Skaičius (vienaskaita, daugiskaita) – tik skaičiuotini daiktavardžiai.

Giminė (belytė, vyriška, moteriška)

Linksnis (bendrasis, savybinis)

Vienaskaita (Singular)

Vienaskaitiniai daiktavardžiai – nurodo vieną objektą arba reiškinį.

Daugiskaita (Plural)

Daugiskaitiniai daiktavardžiai – nurodo daugiau nei vieną objektą arba reiškinį. Sudaromi:

Pridedant daugiskaitą reiškiančią galūnę prie vienaskaitos formos.

Keičiant vienaskaitos formos galūnę į daugiskaitą reiškiančią galūnę.


Prie vienaskaitos formos pridedama daugiskaitą reiškianti galūnė -s.

boatboats, househouses, catcats riverrivers
valtisvaltys, namasnamai, katėkatės upėupės
fivefives, elevenelevens
penkipenketai, vienuolikavienuolikė

Prie vienaskaitos formos galūnių -s(s), -sh, -ch, -x, -z pridedama -es.

wishwishes, pitchpitches boxboxes, busbuses
norasnorai, pikispikiai dėžėdėžės, autobusasautobusai

Daugiskaitos sudarymo išimtys

Vienaskaitos galūnė -(priebalsė)y keičiama į -ies.

pennypennies, spyspies, babybabies citycities
pensaspensai, šnipasšnipai, kūdikiskūdikiai miestasmiestai

Prie vienaskaitos galūnės -(balsė)y, pridedama -s.

monkeymonkeys, toytoys,
beždžionėbeždžionės, žaislasžaislai,

Vienaskaitos galūnės -f, -fe keičiamos į -ves.

leafleaves, halfhalves, elfelves knifeknives
lapaslapai, pusėpusės, elfaselfai peilispeiliai

Prie vienaskaitos galūnės -f pridedama -s.

roofroofs, beliefbeliefs,
stogasstogai, tikėjimastikėjimai,

Vienaskaitos galūnė -is keičiama į -es.

analysisanalyses, diagnosisdiagnoses, oasisoases
analizėanalizės, diagnozėdiagnozės, oazėoazės

Prie vienaskaitos galūnės -o pridedama -es.

potatopotatoes, tomatotomatoes,
bulvėbulvės, pomidoraspomidorai,
Jeigu vienaskaitoje Tai daugiskaitoje
-s(s), -sh, -ch, -x, -z -es
-o -es
(kai kuriems skoliniams), -(balsė)o -s
-(priebalsė)y -(i)es
-(balsė)y -(i)s
-f -(v)es yra
išimčių
-fe -(v)s

Kelių daiktavardžių daugiskaitos formos sudaromos kečiant šaknies balsį:

foot (pėda) → feet (pėdos)
goose (žąsis) → geese (žąsys)
tooth (dantis) → teeth (dantys)
mouse (pelėmice (pelės)
man (vyras) → men (vyrai)
woman (moteris) → women (moterys)

Prie vienaskaitos formos pridedama galūnė -en arba -ren:

child (vaikas) → children (vaikai)
ox (jautis) → oxen (jaučiai)

Yra daiktavardžių, turinčių tik vieną skaičiaus formą. Ne visada, bet dažniausiai jie yra su galūne -s.

meanspriemonė, priemonės
worksgamykla, gamyklos
headquartersštabas, štabai
speciesrūšis, rūšys
Japanesejaponas, japonai
fishžuvis, žuvys
deerelnias, elniai
sheepavis, avys

Giminė (Gender)

Priklausomai nuo objekto lyties ar jos nebuvimo, daiktavardžiai gali turėti šias giminės formas: belytė, vyriška, moteriška. Skirtingai nuo Lietuvių kalbos, Anglų kalboje visi daiktai yra belyčiai.

Daiktavardžio priklausymas kažkuriai giminei sakinyje gali būti nurodomas asmeniniu įvardžiugiminė nežymima skirtingomis galūnėmis.

Vyriška he, him, his, his, himself
Moteriška she, her, her, hers, herself
Belytė it, it, its, its, itself

Daiktavardžio moteriškos giminės forma sudaroma ir su galūne -ess.

actor actress, lion lioness, tiger tigress
aktorius aktorė, lūtas liūtė, tigras tigrė

Savybinis daiktavardis (Possessive Noun)

Savybinis daiktavardis – reiškia objektą, kuriam priklauso kitas objektas – atsako į klausimą: Kam priklauso? Kieno? Sudaromas pridedant galūnę su apostrofu -’s. Jeigu daiktavardis baigiasi raide -s, žodžio gale pridedamas tik apostrofas. Arba galima naudoti prielinksnį of.

book’s cover, planets orbits, bark of tree
knygos viršelis, planetų orbitos, medžio žievė
five’sbook, fivesbook, fifth’sbook
bookoffive, bookoffives, bookof fifth
penkių knyga, penketų knyga, penkto knyga

Sudurtiniams daiktavardžiams arba, kai skirtingiems objektams priklauso tas pats objektas, savybinė galūnė pridedama tik paskutiniam daiktavardžiui.

Thom and Elma’s book, fathers-in-law’s book
Tomo ir Elmos knyga, žento knyga
fifth and eleventh’s book, twenty fifth’s book
penkto ir vienuolikto knyga, dvidešimt penkto knyga

Jeigu skirtingiems objektams priklauso skirtingi objektai, savybinė galūnė pridedama prie kiekvieno daiktavardžio.

Thom’s and Elma’s cars are yellow and blue.
Tomo ir Elmos automobiliai yra geltonas ir mėlynas.
Fourth’s and ninth’s cars are yellow and blue.
Ketvirto ir devinto automobiliai yra geltonas ir mėlynas.
Linksnis Vienaskaita Daugiskaita
Bendrasis -(e)s
Savybinis -(e)’s -(e)s’

Skaitvardis (Numeral)

Skaitvardis – skaičiaus pavadinimas. Sakinyje skaitvardis atsako į klausimą: Kiek? Kelintas?

Sisteminis ir nesisteminis

Nesisteminis skaitvardis – skaitvardis, kurį reikia įsiminti.

0, 1-13, 15, 20, 30, 50, 100, 1 000, 1 000 000

Sisteminis skaitvardis – sudarytas iš nesisteminių skaitvardžių.

18, 26, 31, 51, 200, 9 451, 1 000 500

Kiekinis ir kelintinis (Cardinal and Ordinal)

Kiekinis skaitvardis – reiškia objektų kiekį.

two books, fifteen houses
dvi knygos, penkiolika namų

Kelintinis skaitvardis – reiškia objekto užimamą vietą eilėje.

The second house from the corner is newly-painted.
Antras namas nuo kampo yra ką tik nudažytas.
The twenty second house from the corner is newly-painted.
Dvidešimt antras namas nuo kampo yra ką tik nudažytas.

Kiekiniai ir kelintiniai skaičiai

Kiekinė forma Kelintinė forma
0 zero nouth
1 one first
2 two second
3 three third
Kelintinė forma sudaroma su galūne -th
4 four fourth
5 five fifth (ve + th = fth)
6 six sixth
7 seven seventh
8 eight eighth (t + th = th)
9 nine ninth (e + th = th)
10 ten tenth
11 eleven eleventh
12 twelve twelfth (ve + th = fth)
13 thirteen thirteenth
14 fourteen fourteenth
15 fifteen fifteenth
16 sixteen sixteenth
17 seventeen seventeenth
18 eighteen eighteenth
19 nineteen nineteenth
Kiekinė galūnė -ty keičiama kelintine -tieth
20 twenty twentieth
30 thirty thirtieth
40 forty fortieth
50 fifty fiftieth
... ... ...

Skaitvardžio sudarymas

100

one hundred

1 000

one thousand

1 000 000

one million


Datos rašymas.

Amerikietiška data mėnuo/diena/metai (mm/dd/yy)
Angliška data diena/mėnuo/metai (dd/mm/yy)
Pagal standartą metai-mėnuo-diena (yyyy-mm-dd)

Telefono numeris, data (nurodant ilgesnius numerius, kiekvienas skaitmuo sakomas atskirai).

250 two five zero
1905 nineteen zero five
750331 seven five zero double three one

Skaičiai didesni už 100 gali būti sakomi įvairiai.

250 two hundred and fifty / two fifty / two five zero

Paprastos trupmenos.

1/2 one half
1/3 one third
1/4 one quarter/fourth
2/3 two thirds
4/5 four fifths
5/9 five ninths

Sudėtingesnės ir netaisyklingos trupmenos.

22/462 twenty-two over four six two

Dešimtainės trupmenos.

0.31 (zero) point three one
3.999... three point nine recurring

Nurodantys daiktų eilę ar tvarką skaitmenys dažnai rašomi kaip kiekiniai skaitvardžiai po daiktavardžio.

Page 17 page seventeen
Room 12 room twelve

Įvardis (Pronoun)

Įvardis – nurodo objektus (daiktus, būtybes, reiškinius, veiksmus) arba jų priklausymą, neatskleidžiant jų konkretaus turinio.

Asmeniniai Savybiniai Sangrąžiniai

Vardininkas

(Kas?)

Kilmininkas (Ko?)

Naudininkas (Kam?)

Galininkas (Ką?)

Įnagininkas (Kuo?)

Būdvardiniai

(Kieno?)

Daiktavardiniai

(Kieno?)

Vienaskaita

Pirmas asmuo

I

me

man, mane

my

mano

mine

manasis

myself

aš pats

Antras asmuo

you

tu

you

tau, tave

your

tavo

yours

tavasis

yourself

tu pats

Trečias asmuo / Vyriška lytis

he

jis

him

jam,

his

jo

his

jūsiškis

himself

jis pats

Trečias asmuo / Moteriška lytis

she

ji

her

jai,

her

jos

hers

jūsiškė

herself

ji pati

Trečias asmuo / Belytė lytis

it

jis, ji, tai

it

jam, jai

its

jo, jos

its

itself

jis pats

Daugiskaita

Pirmas asmuo

we

mes

us

mums, mus

our

mūsų

ours

mūsiškiai

ourselves

mes patys

Antras asmuo

you

jūs

you

jums, jus

your

jūsų

yours

jūsiškiai

yourselves

jūs patys

Trečias asmuo

they

jie, jos, tie

them

jiems, juos

their

theirs

taviškiai

themselves

jie patys,

jos pačios

Būdvardiniai ir daiktavardiniai įvardžiai

Būdvardinis įvardis (my, your, her, ...) – reikalauja papildomo žodžio po įvardžio.

Daiktavardinis įvardis (mine, yours, hers, ...) – nereikalauja papildomo žodžio.

This is mybook. This book is mine.
Tai yra manoknyga. Ši knyga yra mano.
Yourhome or myhome? Yourhome or mine?
Tavonamai ar manonamai? Tavonamai ar mano?
This is mycat not yourcat. This cat is mine not yours.
Tai manokatė, ne tavokatė. Ši katė yra mano, ne tavo.

Its ir it’s

Its his (jo) arba her (jos) belytė forma.
It’s it is (tai yra) arba it has (tai turi) sutrumpinimas.
Rodomieji

that

tas, ta

tolimi objektai

those

tie, tos

tolimi objektai

this

šis, ši, šitas, šita

artimi objektai

these

šie, šios, šitie, šitos

artimi objektai

such

toks

Klausiamieji

what

kas, koks, kokia

su daiktais

which

kuris, kuri, katros, katra

when

kada, kai

why

kodėl

who

kas, kuris

su asmenimis

whom

, kam

su asmenimis

whose

kieno, ko

su asmenimis

where

kur, kame

how

kaip

how many

kiek

suskaičiuojamiems obj.

how much

kiek

nesuskaičiuojamiems obj.
Santykiniai

who

kuris

by whom

(kieno) , kam

su asmenimis

whose

kieno, ko

which

kuris

that

anas, tas

Apibendrinamieji

all

visa(s), visi, visos, viskas

both

abu, abi

each

kiekvienas

every

kiekvienas

everybody

kiekvienas, visi

su asmenimis

everyone

kiekvienas, visi

su asmenimis

everything

viskas

su daiktais

Neigiamieji

neither

nei vienas, nei kitas

none

niekas, nei vienas, joks

no

joks, jokia

nobody

niekas

su asmenimis

no one

nei vienas

su asmenimis

nothing

niekas

su daiktais

Nežymimieji

either

bet kuris, abu

each

kiekvienas

Teigiamuosiuose sakiniuose

some

tam tikras

somebody

kažkas, kas nors, žymus

su asmenimis

someone

kažkas, kas nors, žymus

su asmenimis

something

kažkas, kas nors

su daiktais

Klausiamuosiuose, neigiamuosiuose sakiniuose

any

bet koks

anybody

kiekvienas

su asmenimis

anyone

bet kas

su asmenimis

anything

kas nors, viskas

su daiktais

Atskiriamieji

other

kitas

others

kiti

other’s

kitą

others’

kitų

another

dar vienas, kitas, kitoks, koks nors kitas, bet kuris kitas

Savitarpiniai

Nurodant dviejų objektų savitarpio santykius

each other

vienas kito, vienas kitam, vienas kitą

Nurodant daugiau kaip dviejų objektų savitarpio santykius

one another

vienas kito, vienas kitam, vienas kitą

Kiekybiniai

Daugybiniai

many daug, daugelis, daug kas suskaičiuojamiems obj.
much daug, didelė dalis nesuskaičiuojamiems obj.
more daugiau didesnis ar papildomas sk., kiekis

most

daugiausia

didžiausias skaičius, kiekis, dalis

Mažybiniai

few nedaug suskaičiuojamiems obj.

little

mažai

nesuskaičiuojamiems obj.

several

keli, keletas

enough

pakankamai, užtektinai

Suskaičiuojami objektai

Nesuskaičiuojami objektai

all, every

all

most

more

fewer

more

less

most

many

much

some, several

some

a few

a little

no, none, not any

Įvardžio kategorijos

Asmeninis įvardis – nurodo objektą (pvz. asmenį) kalbančiojo atžvilgiu.

You must be careful with people you do not know.
Tu turi būti atsargus su žmonėmis, kurių tu nepažysti.

Savybinis įvardis – nurodo kam priklauso objektas.

He left his book at home.
Jis paliko savo knygą namie.

Būdvardinis įvardis – būdvardžio forma nurodo, kam priklauso objektas.

Please give me my founteenth pencil.
Prašau duoti man mano keturioliktą pieštuką.

Daiktavardinis įvardis – daiktavardžio forma nurodo, kam priklauso objektas.

Whose school did he visit? He visited ours.
Kieno mokyklą jis lankė? Jis lankė mūsiškę.

Sangrąžinis įvardis – nurodo save veikiantį objektą arba kad objekto būsena tokia pati, kaip ir kito objekto.

I defend myself. She was happy. I was happy myself.
Aš ginu save pats. Ji buvo laiminga. Aš buvau laimingas pats.

Rodomasis įvardis – nurodo žinomą objektą nenurodant, kas tai yra.

I like this book better.
Man patinka ši knyga labiau.

Klausiamasis įvardis – naudojamas sudarant klausimus.

Who is that young man?
Kas tas jaunas vyriškis?

Santykinis įvardis – nurodo objektą, paminėtą pagrindiniame sakinyje, ir prie jo prijungia pažyminio šalutinį sakinį.

This is the man who wanted to see you.
Tai yra tas žmogus, kuris norėjo pamatyti jus.

Apibendrinamasis įvardis – nurodo objektą, pabrėžiant jo teigiamą santykį su visuma.

He tries to meet her every wish.
Jis stengiasi patenkinti jos kiekvieną norą.

Neigiamasis įvardis – nurodo objektą, pabrėžiant jo neigiamą santykį su visuma.

She likes nobody and nobody likes her.
Ji nemėgsta nieko, ir niekas nemėgsta jos.

Nežymimasis įvardis – nurodo tiksliai nežinomą arba neapibrėžtą objektą, jų kiekį ar skaičių.

There are some stamps in that drawer.
Tenai yra keletas pašto ženklų tame stalčiuje.

Kiekybinis įvardis – nurodo priešingus kiekybinius objektų santykius su visuma. T.y. didelio kiekio priešybę nedideliam, ir atvirkščiai – nedidelio kiekio priešybę dideliam kiekiui.

Daugybinis įvardis – nurodo neapibrėžtai didelį objektų skaičių ar kiekį.

I have got much (work) to do.
Aš turiu daug (darbo) padaryti.

Mažybinis įvardis – nurodo neapibrėžtai mažą objektų skaičių ar kiekį.

I bought a little coffee.
Aš nupirkau truputį kavos.

Atskiriamasis įvardis – nurodo tiksliai neapibrėžtus, bet nuo kitų atskirtus objektus.

Thom and some other boys went skiing.
Tomas ir keli kiti berniukai išėjo slidinėti.

Savitarpinis įvardis – nurodo, kad objektų veiksmas atliekamas drauge, savitarpėje.

We can help each other.
Mes galim padėti vienas kitam.

Veiksmažodis (Verb)

Veiksmažodis – pagrindinė kalbos dalis, kuri nurodo objekto veiksmą (atsako į klausimą ką veikia?)

Grynieji pagalbiniai veiksmažodžiai

be

have

do

to be

to have

to do

būti

turėti

daryti

Modaliniai veiksmažodžiai

can / could

may / might

must

have to

be to + veiksmažodis

will / would

shall / should

ought to

dare

need

gali / galėtų (sugebėti, mokėti)

gali / galbūt (turėti leidimą)

privalo (lemia kalbantysis)

turi (lemia aplinkybės)

ketinti (planuota, numatyta atlikti)

(atlikti ateityje) / (atlikti ateityje, jeigu reikia)

turėti (reiškia tikrumą, įsakymą) / turėčiau (reiškia ketinimą)

turėtų (reiškia būtinumą, pareigą)

išdrįsti (reiškia drąsą kažką padaryti)

reikėti (reiškia būtinumą)

Išvestiniai veiksmažodžiai

mis-

un-

misapply

unload

neteisingai pritaikyti, naudoti, suprasti

panaikinti tai kas buvo padaryta

-ate

-ire

-ise

-en

-ify

illustrate

acuire

organise

shorten

specify

iliustruoti

įgyti

organizuoti

sutrumpinti

pažymėti

Fraziniai veiksmažodžiai

+ up

sit up

stand up

atsisėsti

atsistoti

be + to + veiksmažodžio bendraties forma

The President is to visit India next month.
Prezidentas aplankys (planuoja aplankyti) Indiją sekantį mėnesį.
At the end of the course, all students are to take a written exam.
Kurso gale visis studentai laikys (suplanuotus) egzaminus raštu.
What am I to do?
Ką aš turėčiau daryti?
You are not to do that again.
Tu taip nedarysi daugiau.
If you are to work here for more than three months, you must have a residence permit.
Jei tu čia dirbsi ilgiau, nei tris mėnesius, tu privalai turėti leidimą gyventi.
Thom was to speak at the meeting.
Tomas planavo kalbėti susirinkime.
Thom was to have spoken at the meeting, but he had to cancel because of his illness.
Tomas numatė kalbėti susitikime, bet jis turėjo atšaukti, dėl savo ligos.

Veiksmažodžio kategorijos

Veiksmažodžio sandara

Vientisinis veiksmažodis – darybos atžvilgiu neskaidomi veiksmažodžiai.

run, be, choose
bėgti, būti, parinkti

Išvestinis veiksmažodis – veiksmažodžiai sudaryti su priešdėliu arba priesaga.

misunderstand, undo, specify, organize
nesuprasti, panaikinti, pažymėti, organizuoti

Sudurtinis veiksmažodis – veiksmažodžiai turintys kelias žodžių šaknis.

whitewash, blackmail, daydream, jay-walk
baltinti, šantažuoti, fantazuoti, neatsargiai pereiti gatvę

Frazinis veiksmažodis – veiksmažodžiai reiškiami žodžių junginiais (frazėmis).

veiksmažodis + prieveiksmis / prielinksnis

He held up his hand.
Jis pakėlė ranką.

Veiksmažodžio reikšmė

Savarankiškas veiksmažodis – turi leksinę reikšmę, t.y. nurodo veiksmą ar būseną.

run, choose
bėgti, atrinkti

Pagalbinis veiksmažodis – turi gramatinę reikšmę. Jungdamasis su savarankišku veiksmažodžiu jis padeda sudaryti veikiamosios ir neveikiamosios rūšies laikus, klausimus, tariamosios nuosakos formas ir t.t.

Grynasis pagalbinis veiksmažodis – neturinti leksinės reikšmės ir atlieka tik gramatinę funkciją.

be, have, do
būti, turėti, daryti

Modalinis veiksmažodis – atlieka gramatinę funkciją ir padeda išreikšti galimumą, sugebėjimą, spėjimą ar būtinumą atlikti kokį nors veiksmą kitam veiksmažodžiui, kuris išreiškiamas bendraties forma ir eina po modalinio veiksmažodžio. Pats modalinis veiksmažodis jokio veiksmo nereiškia.

1. Neturi dalyvinės (aktyvios, pasyvios) ir bendraties (to +) formos
2. Neturi galūnės -(e)s trečiojo asmens vienaskaitoje.
3. Neturi praeities formos su galūne -ed. T.y. neteisinga: canted, musted.

(+) Teigiamoji forma: veiksnys + modalinis veiksmažodis

Youcan go home.
Tugali eiti namo.

(-) Neigiamoji forma: veiksnys + modalinis veiksmažodis + not dalelytė arba galūnė -n't.

Youcan't go home.
Tunegali eiti namo.

(?) Klausiamoji forma: modalinis veiksmažodis + veiksnys

Canyou go home?
Artugali eiti namo?
Veiksmažodis Reikšmė Pavyzdys

Can

Can't

Sugebėjimas Elma can swim.
Elma gali (sugeba) plaukti.
Leidimas Can Elma come with you?
Ar gali Elma eiti su tavimi?

Could

Couldn’t

Galimybė That story could be true.
Ta istorija galėjo būti tikra.
Sugebėjimas praeityje Elma could swim when he was four.
Elma galėjo (sugebėjo) plaukti, kai jai buvo keturi.
Leidimas Could Elma use your phone?
Argalėtų Elma pasinaudoti jūsų telefonu?

May

Mayn’t

Galimybė Elma may visit us.
Elma galbūt aplankys mus.
Leidimas May I borrow your dictionary?
Ar galiu aš pasiskolinti tavo žodyną?

Might

Mightn’t

Maža galimybė We might win a prize but I doubt it.
Mes galime laimėti prizą, bet aš abejoju.
May praeities forma Elma said he might come.
Elma pasakė, kad ji gal ateis.

Must

Mustn’t

Prievolė Dogs must be kept on a lead.
Šunys turi būti laikomi ant pavadžio.
Logiška išvada You must be tired after your long journey.
Tu turėtum būti pavargęs po savo ilgos kelionės.
Draudimas You mustn't tell Elma. It's a surprise!
Tu neturi pasakyti Elmai. Tai siurprizas!

Should

Shouldn't

Patarimas You should take an umbrella in case it rains.
Tu turėtum paimti lietsargį, tuo atveju, jeigu lis.
Logiška išvada I've read it, so I should be ready for the test.
Aš skaitęs tai, tad turėčiau būti pasiruošęs testui.

Shall

Shan’t

Būsimojo laiko pagalbininkas I shall be in London on Monday.
turėčiau (ketinu) būti Londone pirmadienį.
Patarimas, pasiūlymas
su 'I' (aš) arba 'we' (mes)
Shall I order a taxi?
Arturėčiau užsakyti taksi?
Shall we begin the meeting now?
Ar mes turėtume pradėti susitikimą?

Will

Won't

Būsimojo laiko pagalbininkas: The ticket will cost about 50€.
Bilietas kainuos apie 50 Eurų.
Kvietimas, skatinimas, pasiūlymas Will you join us for coffee?
Ar prisijungsite prie mūsų dėl kavos?
Won't you come in?
Arjūs neužeisite vidun?

Pusiau modalinis veiksmažodis – susideda iš dviejų ar daugiau skirtingų žodžių ir baigiasi su to. Pvz.: ought to, have to, have got to, be able to.

Veiksmažodis Reikšmė Pavyzdys

Ought to

Patarimas, pasiūlymas (pagalbininkas): You ought to write to your grandmother.
Tu turėtum parašyti savo senelei.
Logiška išvada: 30 € ought to be enough for the taxi.
30 Eurų turėtų užtekti taksi.

Veiksmažodis ir papildinys

Galininkinis veiksmažodis – veiksmažodžiai po kurių eina tiesioginis papildinys. Šie veiksmažodžiai dar vadinami galininkiniais veiksmažodžiais, kadangi po jų einantis tiesioginis papildinys lietuvių kalboje verčiamas galininko linksniu (atsako į klausimą ką?).

He is singing a song.
Jis dainuoja dainą.

Negalininkinis veiksmažodis – veiksmažodžiai po kurių neina tiesioginis papildinys. Po negalininkinių veiksmažodžių paprastai eina prieveiksmis.

This dress wears well.
Ši suknelė nešiojama gerai.

Veiksmažodis ir įvardis

Asmenuojamasis veiksmažodis – vartojami su daiktavardžiu ar asmeniniu įvardžiu ir parodo, kuris objektas atlieka veiksmą, todėl jie kaitomi visomis veiksmažodžio formomis.

I work. Thom works. They worked.
dirbu. Tomas dirba. Jie dirbo.

Beasmenis veiksmažodis – tiesiogiai nesantykiauja su daiktavardžiu ar asmeniniu įvardžiu. Turi tris formas: The Infinitive – bendratis, The Gerund – gerundijus (-ing), The Participle – dalyvis. Pagrindinės formos The Infinitive, The Present Participle ir The Past Participle kaitomos tik veiksmažodžio veikslo ir rūšies formomis.

I like to dance. Thom went on working.
mėgstu šokti. Tomas išėjo dirbti.

Veiksmažodžio formos

Aktyvusis ir pasyvusis

Aktyvusis veiksmažodis – nurodo objekto atliekamą veiksmą.

Galininkinis veiksmažodis – nurodo objekto atliekamą veiksmą su kitu objektu.

He caught the bus after the party.
Jis pasigavo autousą po vakarėlio.
Electricity movesmachines.
Elektra judina mašinas.

Negalininkinis veiksmažodis – nurodo objekto atliekamą veiksmą.

He laughed.
Jis nusijuokė.
He disappeared after the party.
Jis išnyko po vakarėlio.

Pasyvusis galininkinis veiksmažodis – nurodo, kad objektas yra veikiamas. Sudaromas su be veiksmažodžio formomis + būtojo laiko dalyvio (Past Participle) veiksmažodžio forma.

Machines are moved by electricity.
Mašinos yra judinamos elektros.
The soup is eaten with a spoon.
Sriuba yra valgoma su šaukštu.

Trečio asmens vienaskaita

Jeigu atliekantis veiksmą priklauso trečio asmens vienaskaitai (he, she, it), prie taisyklingojo esamojo laiko veiksmažodžio pridedama galūnė -s. Jeigu veiksmažodis baigiasi -ch, -s, -ss, -sh, -x, -z, pridedama galūnė -es.

I love food. He loves food.
myliu maistą. Jis myli maistą.
They work hard. She works hard.
Jiedirbasunkiai. Ji dirba sunkiai.
You pass my house. Bus passes by my house.
Tu praeini mano namus. Autobusas pravažiuoja mano namus.
I fix cars. My friend fixes cars.
taisau automobilius. Mano draugas taiso automobilius.

Nuosakos

Nuosaka – veiksmažodžio forma, nusakanti objekto santykius su tikrove.

Tiesioginė

Tiesioginė nuosaka – reiškia veiksmą, kuris suvokiamas, kaip faktas.

I saw something today that surprised me.
mačiau kažką šiandien, kas nustebino mane.
He lives most of the year in Spain.
Jis gyvena didžiąją dalį metų Ispanijoje.
He returns regularly to visit his mother.
Jis sugrįžta reguliariai aplankyti savo mamos.
Vikings will be the new vampires.
Vikingai bus nauji vampyrai.
Prosecutors have not said whether they will appeal the decision.
Prokurorai nepasakė, ar jie apskųs sprendimą.

Liepiamoji

Liepiamoji nuosaka – reiškia įsakymą arba prašymą.


(+) Teigiamoji forma: be dalelytės to.

Learn the words by heart!
Išmok žodžius atmintinai.

Norint pabrėžti, vartojamas pagalbinis veiksmažodis do.

Do be quiet.
Būkite tylūs.

(-) Neigiamoji forma: su pagalbiniu veiksmažodžiu do ir neiginiu not (don't).

Don't worry!
Nesirūpinkite!

(+) Teigiamoji skatinamoji forma: su let us (let's) turi skatinamąją reikšmę daryti ką nors kartu.

Let’s go home.
Eime namo.

(-) Neigiamoji skatinamoji forma: let us (let's) turi neiginį not.

Let us not get angry.
Netapkimepikti!

Tariamoji

Tariamoji nuosaka – reiškia veiksmą, kuris suvokiamas kaip tariamas, sąlyginis, galimas, pageidaujamas.

Veiksm.

Veiksmažodžio bendratis

Reikšmė

Pvz.

should

+ The Infinitive

turėtų – rekomendavimas

I should go.

Aš turėčiau eiti.

would

įvyktų, jeigu susidarytų aplinkybės

 

 

pasiūlymas

I would go.

Aš eičiau.

 

Would you go?

Ar eitum?

may

gali – reali tikimybė

I may go.

Aš gal eisiu.

might

galėtų – spekuliatyvinė galimybė

I might go.

Aš gal eičiau.

You should drive home.
Tu turėtum važiuoti namo.
She said that she would visit me. I would love to see that movie.
Ji pasakė, kad ji aplankytų mane. Man patiktų pamatyti tą filmą.
He may lose his job. I may visit you tomorrow.
Jis gali prarasti darbą. gal aplankysiu tave rytoj.
If you hurry, you might be there on time.
Jeigu tu paskubėsi, tu galėtum būti ten laiku.

Pagrindinės veiksmažodžio formos

Bendratis (The Infinitive)

Bendratis – beasmenio veiksmažodžio forma su dalelyte to. Reiškia veiksmą be jį atliekančio objekto.

Veiksmažodžio bendraties forma

to

afford

išgalėti, įstengti, pajėgti

appear

pasirodyti, rodytis, atrodyti

arrange

išdėstyti, susitarti, sutvarkyti

expect

tikėtis, laukti

fail

nepavykti, žlugti, nesugebėti

happen

atsitikti, įvykti

hate

neapkęsti, nepakęsti

hesitate

dvejoti, nesiryžti

mean

reikšti, turėti omenyje

prefer

teikti pirmenybę

pretend

apsimesti, dėtis

regret

apgailestauti, atgailauti

seem

rodytis, atrodyti

Po veiksmažodžio, reiškiančio kalbėtojo požiūrį, eina veiksmažodžio bendraties forma, reiškianti veiksmą.

I prefer to think about it.
linkęs galvoti apie tai.
He expects to be home after lunch.
Jis tikisi būti namuose po pietų.

Veiksmažodžio bendraties forma vartojama junginiuose:

veiksmažodis + papildinys + veiksmažodžio bendraties forma

I wanted her to come back early.
norėjau, kad ji sugrįžtų atgal anksti.

daiktavardis / įvardis + veiksmažodis + veiksmažodžio bendraties forma

Su veiksmažodžiais appear, be likely, happen, pretend, seem (veikiamosios rūšies forma) ir believe, consider, expect, find, know, report, say, suppose, think, understand (neveikiamosios rūšies forma).

He appears to have been waiting a long time.
Jis atrodo, laukia ilgą laiką.

Past Simple, Past Participle, Present Participle

4 pagrindinės taisyklingo veiksmažodžio formos sudaromos su Infinitive (Bendraties) forma.

Forma Laikas / Forma Taisyklingas Netaisyklingas
1

Infinitive

Bendratis

visit

lanko

see

mato

-s (3 a.v.)

visits

lanko

sees

mato

2

Past Simple

Būtasis paprastasis

-(e)d

visited

lankė

saw

matė

3

Past Participle

Būtojo laiko dalyvis

visited

aplankytas

seen

matytas

4

Present Participle

Esamojo laiko dalyvis

-ing

visiting

lankymas

seeing

matymas

Netaisyklingi veiksmažodžiai

Knygos gale pateikiami netaisyklingi veiksmažodžiai, kurių formos sudaromos ne pagal aukščiau nurodytas taisykles – juos reikia įsiminti. Netaisyklingų veiksmažodžio formos žodynuose pateikiamos šia tvarka:

1. Infinitive 2. Past Simple 3. Past Participle
awake, awoke, awoke/awaked

Kartais žodyne pateikiami du žodžiai, perskirti brūkšniu. Tai reiškia, kad žodis turi dvi skirtingas formas vienaskaitoje ir daugiskaitoje.

Pagalbiniai veiksmažodžiai do, be, have

Veiksnys Infinitive

Present

Past

Future

Future in the Past

1

I

do

do

did

will

would

2

she, he, it

does

3

we, you, they

do

Veiksnys Infinitive

Present

Past

Future

Future in the Past

1

I

be

am

was

will be

would be

2

she, he, it

is

3

we, you, they

are

were
Veiksnys Infinitive

Present

Past

Future

Future in the Past

1

I

have

have

had

will have

would have

2

she, he, it

has

3

we, you, they

have

Veiksmažodžio laikai

Pagal veiksmo laiką konkretaus momento atžvilgiu, laikai skirstomi į grupes. Grupės turi savo 3, 4 laikus.

The Simple TensePaprastoji laikų grupė (vykę, vykstantys, vyksiantys veiksmai).

Present – Esamasis laikas (veiksmas vyksta dabartyje).

Past – Būtasis laikas (veiksmas vyko praeityje).

Future – Būsimasis laikas (veiksmas vyks ateityje).

Future in The Past – Praeities būsimasis laikas (praeities atžvilgiu veiksmas vyks ateityje).

The Continuous TenseTęstinė laikų grupė (veiksmas vyksta, tęsiasi nurodomu momentu).
Present, Past, Future, Future in The Past
The Perfect TenseAtliktinė laikų grupė (nurodoma turėta patirtis, pilnai patirtas veiksmas).
Present, Past, Future
The Perfect Continuous TenseAtliktinė tęstinė laikų grupė (tebevykstantis patirtas veiksmas).
Present, Past, Future

Paprastieji laikai (The Simple Tense)

The Simple Tense – laikų grupe reiškiami vienkartiniai arba nuolat pasikartojantys veiksmai.

PAST

PRESENT

FUTURE

Paprastasis laikas (Simple Tense)
(+) Teigiama (–) Neigiama (?) Klausiama

Esamasis (Present) – reiškia vienkartinį arba nuolat pasikartojantį veiksmą, kuris vyksta dabartyje arba visais laikais.

(+) 1 veiksmažodžio forma.

(–) do, be, have, modalinio veiksmažodžio formos + not + 1 veiksmažodžio forma.

(?) do, be, have, modalinio veiksmažodžio formos iškeliamos į sakinio pradžią.

I lift boxes.

Aš keliu dėžes.

I do not lift boxes.

Aš nekeliu dėžių.

Do I lift boxes?

Ar aš keliu dėžes?

He lifts boxes.

Jis kelia dėžes.

He does not lift boxes.

Jis nekelia dėžių.

Does he lift boxes?

Ar jis kelia dėžes?

Boxes are lifted.

Dėžės yra pakeltos.

Boxes are not lifted.

Dėžės nėra pakeltos.

Are boxes lifted?

Ar dėžės yra pakeltos?

Box is blue.

Dėžė yra mėlyna.

Box is not blue.

Dėžė nėra mėlyna.

Is box blue?

Ar dėžė yra mėlyna?

Box is lifted.

Dėžė yra pakelta.

Box is not lifted.

Dėžė nėra pakelta.

Is box lifted?

Ar dėžė yra pakelta?

He can lift boxes.

Jis gali pakelti dėžes.

He can not lift boxes.

Jis negali pakelti dėžių.

Can he lift boxes?

Ar jis gali pakelti dėžes?

He has boxes.

Jis turi dėžes.

He does not have boxes.

Jis neturi dėžių.

Does he have boxes?

Ar turi jis dėžes?

Būtasis (Past) – reiškia vienkartinį arba nuolat pasikartojantį veiksmą, kuris vyko praeityje.

(+) 1 taisyklingo veiksmažodžio forma su galūne -(e)d / 2 netaisyklingo veiksmažodžio forma.

(–) did, was, were, had, modaliniai veiksmažodžiai + not + 1 veiksmažodžio forma.

(?) did, was, were, had, modaliniai veiksmažodžiai iškeliami į sakinio pradžią.

He lifted boxes.

Jis kėlė dėžes.

He did not lift boxes.

Jis nekėlė dėžių.

Did he lift boxes?

Ar jis kėlė dėžes?

He saw boxes.

Jis matė dėžes.

He did not see boxes.

Jis nematė dėžių.

Did he see boxes?

Ar jis matė dėžes?

Boxes were lifted.

Dėžės buvo pakeltos.

Boxes were not lifted.

Dėžės nebuvo pakeltos.

Were boxes lifted?

Ar buvo dėžės pakeltos?

He could lift boxes.

Jis galėjo pakelti dėžes.

He could not lift boxes.

Jis negalėjo pakelti dėžių.

Could he lift boxes?

Ar jis galėjo pakelti dėžes?

Būsimasis (Future) – reiškia vienkartinį arba nuolat pasikartojantį veiksmą, kuris vyks ateityje.

(+) will + 1 veiksmažodžio forma.

(–) will + not + 1 veiksmažodžio forma.

(?) will iškeliamas į sakinio priekį.

He will lift boxes.

Jis kels dėžes.

He will not lift boxes.

Jis nekels dėžių.

Will he lift boxes?

Ar jis kels dėžes?

Boxes will be lifted.

Dėžės bus pakeltos.

Boxes will not be lifted.

Dėžės nebus pakeltos.

Will boxes be lifted?

Ar dėžės bus pakeltos?

Praeities būsimasis (Future in the Past) – reiškia galimą ateities veiksmą, numatomą praeityje. Gali būti vartojamas atpasakojant kokio nors asmens žodžius ar mintis, susijusias su ateitimi.

(+) would + 1 veiksmažodžio forma.

(–) would + not + 1 veiksmažodžio forma.

(?) would iškeliamas į sakinio pradžią.

He told, he would lift boxes.

Jis pasakė, jis keltų dėžes.

He told, he would not lift boxes.

Jis pasakė, jis nekeltų dėžių.

He asked, would he lift boxes?

Jis paklausė, ar jis keltų dėžes?

Boxes would be lifted.

Dėžės būtų pakeltos.

Boxes would not be lifted.

Dėžės nebūtų pakeltos.

Would boxes be lifted?

Ar dėžės būtų pakeltos?

Esamasis paprastasis (Present Simple)

I see a man crossing the street.
matau žmogų, einantį per gatvę.

He walks to school every day.
Jis eina į mokyklą kiekvieną dieną.


I do not see a man crossing the street.
nematau žmogaus, einančio per gatvę.


Do you see a man crossing the street?
Ar Jūs matote žmogų, einantį per gatvę?

Do not you see a man crossing the street?
Ar Jūs nematote žmogaus, einančio per gatvę?

Būtasis paprastasis (Past Simple)

He sat down at the table, opened the copy-book and began to write.
Jis atsisėdo prie stalo, atsivertė sąsiuvinį ir pradėjo rašyti.

Būsimasis paprastasis (Future Simple)

She will look as pretty as her sister.
Ji atrodys taip gražiai, kaip jos sesuo.

Praeities būsimasis paprastasis (Future Simple in the Past)

I thought (that) I would read the book next month.
Aš pagalvojau, kad perskaitysiu knygą kitą mėnesį.

Tęstiniai laikai (The Continuous Tense)

The Continuous Tense – laikų grupe reiškiami kalbamu momentu vystantys veiksmai.

I am (was, will be) performing action. I am lifting boxes.
Tikslus vertimas esu (buvau, būsiu) atliekantis veiksmą. esu keliantis dėžes.
Grožinis vertimas (šiuo metu) atlieku veiksmą. (šiuo metu) keliu dėžes.

M

M

M

PAST

PRESENT

FUTURE

Tęstinis laikas (Continuous Tense)
(+) Teigiama (–) Neigiama (?) Klausiama

Esamasis (Present) – reiškia nebaigtą veiksmą, kuris vyksta, tęsiasi dabartyje.

(+) am, is, are + 1 veiksmažodžio forma su galūne -ing.

(–) am, is, are + not + 1 veiksmažodžio forma su galūne -ing.

(?) am, is, are iškeliami į sakinio pradžią.

I am lifting boxes.

Aš (šiuo metu) keliu dėžes.

I am not lifting boxes.

Aš (šiuo metu) nekeliu dėžių.

Am I lifting boxes?

Ar (šiuo metu) aš keliu dėžes?

He is lifting boxes.

Jis (šiuo metu) kelia dėžes.

He is not lifting boxes.

Jis (šiuo metu) nekelia dėžių.

Is he lifting boxes?

Ar (šiuo metu) jis kelia dėžes?

They are lifting boxes.

Jie (šiuo metu) kelia dėžes.

They are not lifting boxes.

Jie (šiuo metu) nekelia dėžių.

Are they lifting boxes?

Ar (šiuo metu) jie kelia dėžes?

He is going to swim.

Jis (šiuo metu) ketina plaukti.

He is not going to swim.

Jis (šiuo metu) neketina plaukti.

is he going to swim?

Ar (šiuo metu) jis ketina plaukti?

Būtasis (Past) – reiškia nebaigtą veiksmą, kuris vyko, tęsėsi praeityje.

(+) was, were + 1 veiksmažodžio forma su galūne -ing.

(–) was, were + not + 1 veiksmažodžio forma su galūne -ing.

(?) was, were iškeliami į sakinio pradžią.

He was lifting boxes.

Jis (tuo metu) kėlė dėžes.

He was not lifting boxes.

Jis (tuo metu) nekėlė dėžių.

Was he lifting boxes?

Ar (tuo metu) jis kėlė dėžes?

They were lifting boxes.

Jie (tuo metu) kėlė dėžes.

They were not lifting boxes.

Jie (tuo metu) nekėlė dėžių.

Were they lifting boxes?

Ar (tuo metu) jie kėlė dėžes?

Būsimasis (Future) – reiškia nebaigtą veiksmą, kuris vyks, tęsis ateityje.

(+) will be + 1 veiksmažodžio forma su galūne -ing.

(–) will be + not + 1 veiksmažodžio forma su galūne -ing.

(?) will be iškeliami į sakinio pradžią.

He will be lifting boxes.

Jis (tuo metu) kels dėžes.

He will not be lifting boxes.

Jis (tuo metu) nekels dėžių.

Will he be lifting boxes?

Ar (tuo metu) jis kels dėžes?

Praeities būsimasis (Future in the Past) – Reiškia ateities veiksmą, kuris galėjo vykti, tęstis praeityje. Gali būti vartojamas atpasakojami kokio nors asmens žodžius ar mintis, susijusias su ateitimi. Was going to – (was planning to) planuoti, ketinti, ruoštis atlikti.

(+) would be, was going to + 1 veiksmažodžio forma su galūne -ing.

(–) would be, was going to + not + 1 veiksmažodžio forma su galūne -ing.

(?) would, was to iškeliami į sakinio pradžią.

I told, I would be lifting boxes.

Aš pasakiau, aš kelčiau dėžes.

I told, I would not be lifting boxes.

Aš pasakiau, aš nekelčiau dėžių.

I asked, would I be lifting boxes?

Aš klausiau, ar aš kelčiau dėžes?

He was going to be lifted.

Jis ketino būti pakeltas.

He was not going to be lifted.

Jis neketino būti pakeltas.

Was he going to be lifted?

Ar jis ketino būti pakeltas?

He was going to swim.

Jis (tuo metu) ketino plaukti.

He was not going to swim.

Jis (tuo metu) neketino plaukti.

Was he going to swim?

Ar (tuo metu) jis ketino plaukti?

Esamasis tęstinis (Present Continuous)

Elma is not working now, she is watching television.
Elma dabar nedirba, ji žiūri televizorių.

Būtasis tęstinis (Past Continuous)

They were having dinner when I arrived.
Kai aš atvažiavau, jie pietavo.

Būsimasis tęstinis (Future Continuous)

Reiškia nebaigtą veiksmą kuris vyks (tęsis) ateityje.

When you arrive they will still be cooking the meal.
Kai tu atvyksi, jie vis dar virs valgį.

Praeities būsimasis tęstinis (Future Continuous in the Past)

She said (that) she would be waiting for us after classes.
Ji pasakė, kad ji lauktų mūsų po pratybų.

Atliktiniai laikai (The Perfect Tense)

The Perfect Tense – laikų grupe reiškiami patirti veiksmai, turėta patirtis iki kalbamojo momento.

M

M

M

PAST

PRESENT

FUTURE

Atliktinis laikas (Perfect Tense)
(+) Teigiama (–) Neigiama (?) Klausiama

Esamasis (Present) – reiškia patirtą veiksmą iki momento dabartyje.

(+) have, has + 3 veiksmažodžio forma.

(–) have, has + not + 3 veiksmažodžio forma.

(?) have, has iškeliami į sakinio pradžią.

I have seen that movie.

Aš esu matęs tą filmą.

I have not seen that movie.

Aš esu nematęs to filmo.

Have I seen that movie?

Ar esu aš matęs tą filmą?

He has travelled by train.

Jis yra keliavęs traukiniu.

He has not travelled by train.

Jis yra nekeliavęs traukiniu?

Has he travelled by train?

Ar yra jis keliavęs traukiniu?

The rain has stopped.

Lietus yra sustojęs.

The rain has not stopped.

Lietus yra nesustojęs.

Has the rain stopped?

Ar yra lietus sustojęs?

Būtasis (Past) – reiškia patirtą veiksmą iki tam tikro momento praeityje.

(+) had + 3 veiksmažodžio forma.

(–) had + not + 3 veiksmažodžio forma.

(?) had iškeliamas į sakinio pradžią.

I had seen that movie.

Aš buvau matęs tą filmą.

I had not seen that movie.

Aš buvau nematęs to filmo.

Had I seen that movie?

Ar buvau aš matęs tą filmą?

He had travelled by train.

Jis buvo keliavęs traukiniu.

He had not travelled by train.

Jis buvo nekeliavęs traukiniu?

Had he travelled by train.

Ar buvo jis keliavęs traukiniu?

The rain had stopped.

Lietus buvo sustojęs.

The rain had not stopped.

Lietus buvo nesustojęs.

Had the rain stopped?

Ar buvo lietus sustojęs?

Būsimasis (Future) – reiškia patirtą veiksmą iki tam tikro momento ateityje.

(+) will have + 3 veiksmažodžio forma.

(–) will have + not + 3 veiksmažodžio forma.

(?) will iškeliamas į sakinio pradžią.

I will have seen that movie.

Aš būsiu matęs tą filmą.

I will have not seen that movie.

Aš būsiu nematęs to filmo.

Will I have seen that movie?

Ar būsiu aš matęs tą filmą?

He will have travelled by train.

Jis bus keliavęs traukiniu.

He will have not travelled by train.

Jis bus nekeliavęs traukiniu?

Will he have travelled by train?

Ar bus jis keliavęs traukiniu?

The rain will have stopped.

Lietus bus sustojęs.

The rain will have not stopped.

Lietus bus nesustojęs.

Will the rain had stopped?

Ar bus lietus sustojęs?

Esamasis atliktinis (Present Perfect)

I have had tea, thank you.
esu turėjęs arbatos, ačiū.

Būtasis atliktinis (Past Perfect)

When I arrived, Elma had left already.
Kai aš atvykau, Elma buvo išėjusi jau.

Būsimasis atliktinis (Future Perfect)

By next June he will have written his second novel.
Iki sekančio birželio jis bus parašęs savo antrąją novelę.

Atliktiniai tęstiniai laikai (The Perfect Continuous Tense)

The Perfect Continuous Tense – laikų grupe reiškiami anksčiau prasidėję ir tebevykstantys kalbamu momentu veiksmai.

M

M

M

PAST

PRESENT

FUTURE

Atliktinis tęstinis laikas (Perfect Continuous Tense)
(+) Teigiama (–) Neigiama (?) Klausiama

Esamasis (Present) – reiškia tebevykstantį veiksmą iki momento dabartyje.

(+) have, has + been + 1 veiksmažodžio forma su galūne -ing.

(–) have, has + been + not + 1 veiksmažodžio forma su galūne -ing.

(?) have, has iškeliami į sakinio pradžią.

I have been lifting boxes.

Aš tebekeliu dėžes.

I have not been lifting boxes.

Aš ne tebekeliu dėžių.

Have I been lifting boxes?

Ar aš tebekeliu dėžes?

He has been lifting boxes.

Jis tebekelia dėžes.

He has not been lifting boxes.

Jis ne tebekelia dėžių.

Has he been lifting boxes?

Ar jis tebekelia dėžes?

They have been smoking.

Jie teberūko.

They have not been smoking.

Jie ne teberūko.

Have they been smoking?

Ar jie teberūko?

Būtasis (Past) – reiškia tebevykusį veiksmą iki momento praeityje.

(+) had + been + 1 veiksmažodžio forma su galūne -ing.

(–) had + been + not + 1 veiksmažodžio forma su galūne -ing.

(?) had iškeliamas į sakinio pradžią.

I had been lifting boxes.

Aš tebekėliau dėžes.

I had not been lifting boxes.

Aš ne tebekėliau dėžių.

Had I been lifting boxes?

Ar aš tebekėliau dėžes?

He had been lifting boxes.

Jis tebekėlė dėžes.

He had not been lifting boxes.

Jis ne tebekėlė dėžių.

Had he been lifting boxes?

Ar jis tebekėlė dėžes?

He had been feeling sad.

Jis tebesijautė liūdnas.

He had not been feeling sad.

Jis ne tebesijautė lūdnas.

Had he been feeling sad?

Ar jis tebesijautė liūdnas?

They had been smoking.

Jie teberūkė.

They had not been smoking.

Jie ne teberūkė.

Had they been smoking?

Ar jie teberūkė?

Būsimasis (Future) – reiškia tebevyksiantį veiksmą iki momento ateityje.

(+) Will have + been + 1 veiksmažodžio forma su galūne -ing.

(–) Will have + been + not + 1 veiksmažodžio forma su galūne -ing.

(?) Will have iškeliamas į sakinio pradžią.

I will have been lifting boxes.

Aš tebekelsiu dėžes.

I will have not been lifting boxes.

Aš ne tebekelsiu dėžių.

Will I have been lifting boxes?

Ar aš tebekėlsiu dėžes?

I will have been feeling sad.

Aš tebesijausiu liūdnas.

I will have not been feeling sad.

Aš ne tebesijausiu liūdnas.

Will I have been feeling sad?

Ar aš tebesijausiu liūdnas?

I will have been smoking.

Aš teberūkysiu.

I will have not been smoking.

Aš ne teberūkysiu.

Will I have been smoking?

Ar aš teberūkysiu?

Esamasis atliktinis tęstinis (Present Perfect Continuous)

I have been writing letters all the morning.
teberašau laiškus visą rytą.

Būtasis atliktinis tęstinis (Past Perfect Continuous)

When Thom arrived, I had been waiting for two hours.
Kai Tomas atvyko, aš tebelaukiau dvi valandas.

Būsimasis atliktinis tęstinis (Future Perfect Continuous)

By the end of this year Thom will have been studying English for five years.
Šių metų pabaigoje Tomas tebestudijuos anglų kalbą penkerius metaus.
He will have been waiting for two hours when her plane arrives.
Jis tebelauks dvi valandas, kai jos lėktuvas atvyks.

Laikų derinimas

Veiksmažodžio veiksmo ir laiko formos vartojamos dvejopai: gali reikšti dabarties, praeities, ateities veiksmus arba nurodyti veiksmo vienalaikiškumą su kitu veiksmu, jo pirmumą ar seką. Toks santykinis laikų vartojimas vadinamas laikų derinimu (sequence of tenses), kurio paprastai laikomasi šalutiniuose papildinio sakiniuose. Laikų derinimas yra glaudžiai susijęs su netiesiogine kalba. Tai gramatinis, o ne loginis laikų derinimas.

Esamasis (Present)

Esamasis paprastasis Būtasis paprastasis
Esamasis tęstinis Būtasis tęstinis
Esamasis atliktinis Būtasis atliktinis
She often writes letters to her friends. (esamasis paprastasis)
Ji dažnai rašo laiškus savo draugams.
I knew (that) she often wrote letters to her friends.
žinojau, kad ji dažnai rašė laiškus savo draugams.
She is writing a letter now. (esamasis tęstinis)
Ji rašo laišką dabar.
I knew (that) she was writing a letter.
žinojau, kad ji (tuo metu) rašė laišką.

Būtasis (Past)

Būtasis paprastasis Būtasis atliktinis
Būtasis tęstinis Būtasis atliktinis tęstinis
Būtasis atliktinis Būtasis atliktinis
She wrote a letter yesterday. (būtasis paprastasis)
Ji parašė laišką vakar.
I knew (that) she had written a letter the day before.
žinojau, kad ji buvo parašiusi laišką dieną prieš tai.

Būsimais (Future)

Būsimasis paprastasis Praeities būsimasis paprastasis
Būsimasis tęstinis Praeities būsimasis tęstinis
Būsimasis atliktinis Praeities būsimasis atliktinis
She will write a letter tomorrow. (būsimais paprastasis l.)
Ji parašys laišką rytoj.
I knew (that) she would write a letter the next day.
žinojau, kad ji parašytų laišką sekančią dieną.

Laikų lentelė

Veiksmažodis:

T – taisyklingas (Regular)
N – netaisyklingas (Irregular)
1v – Bendratis (Infinitive)
2v – Būtasis paprastasis (Past Simple)
3v – Būtojo laiko dalyvis (Past Participle)

A – aktyvus: objektas veikia.

I am lifting.
Aš keliu.

P – pasyvus: objektas yra veikiamas.

I am being lifted.
Aš esu pakeltas.
Laikų grupė Veiksnys Present Past Future
Indefinite A

I

she, he, it

we, you, they

1v

1v-(e)s

1v

-(e)d, 2v

-(e)d, 2v

-(e)d, 2v

will 1v

will 1v

will 1v

Eiliškumas (±) 1 2 3 4 5
Eiliškumas (?) 2 1
Laikų grupė Veiksnys Present Past Future (-) T, N
Indefinite A

I

she, he, it

we, you, they

do

does

do

did

did

did

will

will

will

not 1v
P

am

is

are

was

was

were

will be

will be

will be

1v-(e)d, 3v
Continuous A 1v-ing
P beeing 1v-(e)d, 3v
Perfect A

have

has

have

had

had

had

will have

will have

will have

P been
Perfect Continous 1v-ing

Būdvardis (Adjective)

Būdvardis – žodžiai reiškiantys objekto savybę. Sakinyje būdvardis atsako į klausimą “Koks?”.

artikelis + būdvardis + daiktavardis

A beautiful girl.
Graži mergina.
Priesagos
rodančios
savybes turėjimą

-able

variable

kintamas

-al

mathematical

matematinis

-ful

helpful

naudingas

-ible

divisible

dalus

-ic

harmonic

harmoningas

-ive

active

aktyvus

-ous

previous

pirmesnis

-y

sunny

saulėtas

neturėjimą

-less

shapeless

beformis

nepilną turėjimą

-ish

brownish

rusvas

Priešdėliai
rodantys

neigiamą reikšmę

il-

illegal

nelegalus

im-

immoral

nepadorus